Thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Kinh te chính tri Mac;lenin
Caâu 1: Anh chị hãy làm rỏ nhà tư bản muốn tư bản ngày càng tăng thì phải làm thế nào ?
Trả lời :
- Đa số nhà tư bản muốn tư bản ngày càng tăng thì nhà tư bản phải biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản. Có nghĩa là nhà tư bản không tiêu hết giá trị thặng dư  mà mình làm ra mà dành một phần của giá trị thặng dư đó để mở rộng thêm tư bản. Như vậy tích lũy tư bản là đặc trưng của tái sản xuất mở rộng, tích lũy để cho vốn lớn hơn để ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất lao động tăng khả năng cạnh tranh, tăng ứng dụng công nghệ mới.
- Các nhân tố quyết định qui mô tích lũy:
* Tăng tỉ suất giá trị thặng dư : có 2 khả năng
- Giá trị thặng dư tăng , tư bản khả biến đứng yên.
- Giá trị thặng dư đứng yên , tư bản khả biến giảm xuống.
* Giá trị thặng dư phát triển tăng, tư bản khả biến tăng chậm.
- Tăng năng suất lao động giá cả hàng hóa rẻ đi và giảm xuống, do đó giá trị sức lao động hạ đi, phần giá trị thặng dư tăng lên để tích lũy.
- Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng ngày càng tăng nhà tư bản tận dụng được các yếu tố đã qua để dành cho tích lũy. Qui mô của tư bản ứng trước là vốn ban đầu ngày càng cao có điều kiện thuận lợi trong tích lũy.
Câu 2: Vì sao việt nam có thể bỏ qua sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, nhưng không thể bỏ qua sự phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường ?
Trả lời:
Trong mọi chế độ kinh tế xã hội có 2 kiểu sản xuất đó là sản xuất tự nhiên và sản xuất hàng hóa .
- Sản xuất tự nhiên là sản xúât tự cung tự cấp.
- Sản xuất hàng hóa là sản xuất trao đổi mua bán.
* Sản xuất hàng hóa ra đời từ nền kinh tế tự nhiên nhưng khi có đủ 2 điều kiện:
- Phân công lao động xã hội: là sự phân chia lao động xã hội, thành những tập thể chuyên môn hóa để sản xuất ra những sản phẩm khác nhau, phụ thuợc vào nhau để tồn tại, đây là cơ sở để trao đổi hàng hóa và cũng là điều kiện cần.
- Có sự tách biệt tương đối giữa người lao động sản xuất hàng hóa , sự tách biệt này làm cho người sản xuất hàng hóa khác nhau và được thể hiện qua các hình thức sỡ hữu về tư liệu sản xuất. làm cho người sản xuất hàng hóa độc lập với nhau và không phụ thuộc với ai và đây là điểu kiện đủ để sản xuất hàng hóa ra đời.
* Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và thông qua trao đổi mua bán, mở rộng giao lưu kinh tế.
* Ưu thế của sản xuất hàng hóa:
- Tính chất cạnh tranh cao cho nên người sản xuất hàng hóa ra sức cải tiến kĩ thuật, từ đó góp phần thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
- Nền kinh tế hàng hóa dưới sự tác động của qui luật kinh tế, qui luật cung cầu. giúp người sản xuất nhạy bén nắm bắt thị trường, năng động tháo vác nắm bắt được nhu cầu xã hội, để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đó, hạ thấp chi phí sản xuất nhiều lợi nhuận hơn.
- Mở rộng giao lưu kinh tế các vùng trong cả nước, khu vực, và trên thế giới.
* Mỗi phương thức sản xuất bao giờ cũng có cơ sở vật chất nhất định, tiêu biểu cho phương thức sản xuất đó, mỗi phương thức là cơ sở vì vậy nó phù hợp với trìh độ lao động mà chế độ xã hội đó sử dụng. Đất nước ta từ một nền sản xuất nhỏ bước vào thời kì quá độ, vì vậy nước ta phải thực hiện từ đầu.
- Trang bị cơ khí hóa hiện đại hóa cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nâng cao sức lao động con người trong công việc chế ngự tự nhiên làm tăng nâng suất lao động phát triển kinh tế.
- Ngày nay khoa học công nghệ trở thành lực lượng phát triển trực tiếp rất nhanh cho nên các phát minh thay thế nhau cũng rất nhanh.
- Thực hiện cuộc cách mạng khoa học công nghệ để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, phát triển lực lượng sản xuất.
- Kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế mà trong đó mọi quan hệ kinh tế thông qua trên thị trường qua quá trình trao đổi mua bán, kinh tế thị trường có nguồn gốc và bản chất từ nền kinh tế hàng hóa. Tuy nhiên kinh tế thị trường cao hơn kinh tế hàng hóa là loại hình trao đổi mua bán.
- Kinh tế thị trường tồn tại một cách khách quan và kinh tế thị trường tồn tại cần có 2 điều kiện:
- phân công lao độn xã hội.
- Tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất với nhiều thành phần kinh tế.
- Mô hình kinh tế nước ta được xác định nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta bỏ qua sự phát triển của chủ nghĩa tư bản mà không thể bỏ qua sự phát triển của kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường.
Câu 3: Anh chị hãy làm rỏ nhà tư bản muốn có giá trị thặng dư ngày càng tăng thì phải làm thế nào ?
Trả lời :
- Giá trị thặng dư là phần giá trị dư ra ngoài giá trị hàng hóa sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.
- Qui luật giá trị thặng dư đã vạch rỏ mục đích và phương tiện của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
- Mục đích sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản xuất giá trị thặng dư ngày càng nhiều càng tốt, vì mục đích này các nhà tư bản sản xuất bất kì hàng hóa gì để thu được nhiều giá trị thặng dư.
- Phương tiện để đạt được mục đích là cải tiến, phát triển khoa học kĩ thuật, tăng năng suất lao động, mở rộng qui mô sản xuất, tăng cường độ lao động và kéo dàingày lao động.
- Qui luật giá trị thặng dư tác động mạnh mẽ trong xã hội tư bản. thúc đẩy cải tiến kĩ thuật , phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều hàng hóa đa dạng , phong phú,…
- Làm mâu thuẩn chủ nghĩa tư bản ngày càng gay rất, mâu thuẩn giữa tính chất xã hội của sản xuất với chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
- Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được, do kéo dài ngày lao động quá giới hạn thời gian lao động cần thiết khi các điều kiện khác không thay đổi.
- Việc kéo dài ngày lao động để làm tăng giá trị thặng dư thuyệt đối là nâng cáo giá trị thặng dư của nhà tư bản.
- Giá trị thặng dư tương đối là do áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, nên năng suất lao động tăng lên.
- Trong quá trình chạy đua để giành giá trị thặng dư tương đối bất cứ một nhà tư bản nào cũng muốn giá trị thặng dư lớn hơn người khác.
- Giá trị thặng dư siêu ngạch và tương đối có cơ sở đó là tăng năng suất lao động. giá trị thặng dư tương đối đó là tăng năng suất xã hội, giá trị thặng dư siêu ngạch đó là hiện tượng xuất hiện thường xuyên trong xã hội. Tuy nhiên, giá trị thặng dư siêu ngạch không cố định ở bất kì một nhà tư bản nào.
Câu 4: Vì sao việt nam tiến hành công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa ? hãy nêu những vấn đề cần làm để đảm bảo thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa ?
Trả lời :
* Việt nam phải tiến hành công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa:
- Công nghiệp hóa hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động linh tế xã hội, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế từ sử dụng thủ công là chính sang sử dụng sức lao động với những phương tiện phương pháp tiên tiến hiện đai, dựa trên sự phát triển công nghiệp , tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đem lại năng suất lao độn cao.
- Mỗi phương thức sản xuất bao giờ cũng có cơ sở vật chất nhất định tiêu biểu cho phương thức sản xuất đó. Mỗi phương thức sản xuất đều có cơ sở vì vậy nó phù hợp với trình độ lao động mà xã hội đó sử dụng. Đất nước ta từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ vì vậy nước ta phải thực hiện từ đầu.
Tác dụng :
- Trang bị cơ khí hóa hiện đại hóa cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nâng cao sức lao động con người trong việc chế ngự tự nhiên làm tăng nâng suất lao động phát triển kinh tế.
- Tăng cường củng cố vai trò nhà nước thực hiện an ninh quốc phòng, tạo ra cơ sở vật chất, điểm tựa cho xã hội mới.
- Xây dựng đời sống vật chất tinh thần của đời sống nhân dân, từ đó cho thấy phát triển lực lượng sản xuất thông qua con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa nó là nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ.
* Những vấn đề cần làm để đảm bảo thành công CNH – HĐD :
- Thực hiện cuợc cách mạng khoa học công nghệ, để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, phát triển lực lượng sản xuất. trong điều kiện nước ta hiện nay để bảo đảm thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa thì cần phải làm 2 việc lớn.
- Tiến hành cuộc cách mạng khoa học công nghệ để xây dựng thàh công cơ sở vật chất kĩ thuật.
- Trang bị kĩ thuật và công nghệ hiện đại cho nền kinh tế quốc dân hình thành cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH.
- Tổ chức nghiên cứu, thu thập phổ biến ứng dụng thành tựu mới của khoa học hiện đại vào nền kinh tế với hình thức bước đi và qui mô thích hợp.
- Ứng dụng và sử dụng công nghệ mới hiện đại gắn với công nghệ củ với yêu cầu tạo nhiều việc làm, tốn ít vốn, quay vòng vốn nhanh, giữ được nghề truyền thống, kết hợp phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, xây dựng mới với cải tạo củ, thực hiện tiết kiệm hiệu quả.
- Kết hợp các loại qui mô lớn, vừa và nhỏ cho thích hợp, ưu tiên qui mô vừa và nhỏ, coi trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế xã hội.
- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công lao động xã hội mới, phân công lao động xã hội nước ta hiện nay gắn liền với hình thành cơ cấu kinh tế, chuyên môn hóa lao động, tạo thành cơ cấu ngành vùng lĩnh vực khác nhau và chúng tác động qua lại lẫn nhau.
- Tỉ trọng số lượng công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng, nông nghiệp ngày càng giảm dần.
- Phù hợp với tiến bộ thế giới đang diễn ra.
- Khai thác nguồn lực đất nước, tham gia phân công hợp tác quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa.
Về quan điểm:
- Công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với kinh tế ý thức.
- Độc lập tự do gắn với giao lưu hợp tác bên ngoài.
- Công nghiệp hóa hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của tất cả các thành phần kinh tế, nhưng trong đó kinh tế hà nước là chủ đạo.
- Giữ vững ổn định chính trị hoàn thiện hệ thống luật pháp, đổi mới các chính sách tiền tệ, tài chính, giá cả.
- Lấy con người làm nhân tố phát triển, phát huy nguồn lực con người.
- Coi khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa.
- Lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá tiến trình xã hội hóa.
- Kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh.
Tiền đề công nghiệp hóa hiện đại hóa :
- Tạo nguồn vốn công nghiệp hóa hiện đại hóa.
- Đào tạo nguồn nhân lực , bồi dưỡng nhân tài.
- Xây dựng tìm lực khoa học công nghệ.
- Mở rộng kinh tế đối ngoại.
- Tăng cường sự lãnh đạo của đảng.
Câu 5: Phân tích nội dung , yêu cầu của qui luật giá trị và biểu hiện của qui luật giá trị như thế nào ?
Trả lời :
- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
- Kích thích việc cải tiến kĩ thuật, phát triển lực lượng sản xuất.
- Phân hóa người sản xuất thành kẻ giàu người nghèo.
- Sự tác động của qui luật giá trị dần dần làm xuất hiện các điều kiện để chủ nghĩa tư bản ra đời, tuy nhiên sự tác động này rất chậm chạp. Trong lịch sử có một biện pháp khác làm cho chủ nghĩa tư bản ra đời nhanh hơn đó là biện pháp tích lũy nguyên thủy của tư bản.
- Qui luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa đó là qui luật giá trị, qui luật giá trị đòi hỏi việc sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí sức lao động xã hội cần thiết.
- Hàng hóa có 2 thuộc tính : giá trị sử dụng và giá trị.
- Giá trị sử dụng là công cụ vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đócủa con người.
- Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
- Giá trị hàng hóa là quá trình quan hệ xã hội, nó bộc ra qua quá trìh trao đổi hàng hóa. Trong giai đoạn đầu của trao đổi hàng hóa, người ta đổi trực tiếp vật này lấy một vật khác, trãi qua quá trình lâu dài sản xuất và lưu thông hàng hóa dần dần người ta lấy vàng hoặc bạc làm vật ngang giá chung và từ đó tiền tệ ra đời.
- Tiền tệ là một thứ hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho các hàng hóa khác. Nó biểu hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa.
Bản chất của tiền tệ thể hiện 5 chức năng:
- Thước đo giá trị.
- Phương tiện lưu thông.
- Phương tiện cất trữ.
- Phương tiện thanh toán.
- Tiền tệ thế giới.
Câu 6: Hãy phân tích giá trị thặng dư và lợi nhuận ?
Trả lời :
- Khi bán hàng hóa trên thị trường bao giờ cũng thu được khoảng tiền lớn hơn ban đầu.
- T > K  thu được P ( P là lợi nhuận ).
- Lợi nhuận là khoảng tiền do giá trị thặng dư biểu hiện ra, được nhà tư bản xem đó là kết quả do tư bản mang lại.
- K sinh ra P ( P là lợi nhuận, nó chíh là giá trị thặng dư ). Tuy nhiên, không lúc nào lợi nhuận cũng bằng giá trị thặng dư.
- Khi cung = cầu thì giá cả = giá trị => P = m.
- Khi cung >cầu thì giá cả < giá trị => P < m.
- Khi cung < cầu thì giá cả > giá trị => P >m.
- Lợi nhuận là một hình thái thần bí của giá trị thặng dư làm cho người ta hiểu nhầm lợi nhuận không phải là giá trị thặng dư.

KINH TEÁ CHÍNH TRÒ
Caâu 1: Anh chò haõy laøm roõ nhaø tö baûn muoán tö baûn ngaøy caøng taêng thì phaûi laøm theá naøo?
Caâu 2: Vì sao Vieät Nam coù theå boû qua söï phaùt trieån cuûa CNTB nhöng khoâng theå boû qua söï phaùt trieån kinh teá haøng hoaù, kinh teá thò tröôøng?
Caâu 3: Anh chò haõy laøm roõ nhaø tö baûn muoán coù giaù trò thaëng dö ngaøy caøng taêng thì phaûi laøm theá naøo?
Caâu 4: Vì sao Vieät Nam tieán haønh coâng nghieäp hoaù phaûi gaén lieàn vôùi hieän ñaïi hoaù? Haõy neâu nhöõng vaán ñeà caàn laøm ñeå ñaûm baûo thaønh coâng coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù?
Caâu 5: Phaân tích noäi dung, yeâu caàu cuûa quy luaät giaù trò vaø bieåu hieän cuûa quy luaät giaù trò nhö theá naøo?
Caâu 6: Haõy phaân tích giaù trò thaëng dö vaø lôïi nhuaän?
BÀI TẬP
Câu 1: Trong 8 giờ sản xuất được 1 sản phẩm có tổng giá trị là 80 dola. hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ra trong 1 ngày ( 1 ngày là 8 giờ ) và giá trị 1 sản phẩm là bao nhiêu, nếu :
a/- Nâng suất lao động tăng lên 2 lần .
b/- Cường độ lao động tăng lên 1.5 lần.
Bài Làm:
Ta coù: Bình thöôøng:
80 USD : 16 = 5 USD/1 SP.
a/- Khi naêng suaát lao ñoäng taêng leân 2 laàn.
- Toång saûn phaåm taêng theo:
16 SP x 2 = 32 SP
- Toång giaù trò khoâng taêng: 80 USD
Vaäy giaù trò 1 SP:
 80 USD/32 = 2,5 USD/1SP
b/- Khi cöôøng ñoä lao ñoäng taêng leân 1,5 laàn: 16 SP x 1,5 = 24 SP
Toång giaù trò: 80 USD x 1,5 = 120 USD
Vaäy giaù trò 1 SP: 120/24 = 5 USD/1SP
Ñaùp soá:   a/- 2,5 USD/1SP
                 b/- 5 USD/1SP
Câu 2: Ông B đầu tư 1 tư bản 3000 F , C/V = 3/2, m/ = 200%, hỏi :
a/- Giá trị thặng dư ông B thu được.
b/- Nếu: tổng tư bản khả biến tăng lên 3 lần thì khối lượng giá trị thặng dư thu được bao nhiêu, biết rằng các yếu tố khác không đổi.
Bài làm:
a/- Tö baûn: 3000 F
- Toång giaù trò baát bieán laø
C = 3000/5 x 3 = 1800 F
- Toång giaù trò khaû bieán laø
v = 3000/5 x 2 = 1200 F
- Giaù trò thaëng dö thu ñöôïc
Ta coù m' = m/v x 100 %
ð       m = m' x v/100%
     = 200% x 1200 / 100% = 2400 F
b/- Khi toång tö baûn khaû bieán taêng leân 3 laàn thì khoái löôïng giaù trò thaëng dö thu ñöôïc laø:
m = m' x (3v) / 100%
    = 200% x 31200 / 100% = 7200 F
Ñaùp soá:    a/- 2400 F
                 b/- 7200 F
Câu 3: Tư bản ứng trước là 1000000 USD, C/V = 4/1, công nhân lao động là 2000 người. Sau đó TB ứng trước tăng lên và bằng 1800000 USD, C/V = 9/1. hỏi nhu cầu sức lao động thay đổi như thế nào nếu mỗi tiền công của công nhân không thay đổi.
Bài Làm
Tö baûn: 1.000.000 USD x c/v = 4/1
c = 1.000.000 / 5 x 4 = 800.000 USD
v = 1.000.000 / 5 x 1 = 200.000 USD
- Soá tieàn coâng cuûa moãi coâng nhaân laø: 200.000/2.000 = 200 USD
- Sau ñoù tö baûn taêng leân laø 1.800.000 USD, c/v = 9/1
=> c = 1.800.000/10 x 9 = 1620.000 USD
v = 1.800.000/10 x 1 = 18.000 USD
Vaäy nhu caàu söùc lao ñoäng thay ñoåi laø: 180.000/100 = 1.800 coâng nhaân.
Ñaùp soá: 1.800 coâng nhaân
Câu 4: TB ứng trước 100 ngàn USD, C/V =4/1, m/ =100%. 50% giá trị thặng dư được TB hóa. Hãy xác định lượng giá trị thặng dư TB hóa tăng lên, nếu tỉ suất giá trị thặng dư tăng lên 400 %.
Bài làm
Tö baûn öùng tröôùc: 100.000 USD, c/v = 4/1, m' = 100%
c = 100.000/5 x 4 = 80.000 USD
v1 = 100.000/5 x 1 = 20.000 USD
- Giaù trò thaëng dö cuûa tö baûn
m = m' x v /100%
    = 100% x 20.000 / 100% = 20.000 USD
- 50% giaù trò thaëng dö ñöôïc tö baûn hoaù laø:
20.000 / 100 x 50 = 10.000 USD
Vaäy tö baûn öùng tröôùc seõ laø:
100.000 + 10.000 = 110.000 USD
v2 = 110.000/5 x 1 = 22.000 USD
V = v1 + v2
    = 20.000 + 22.000 = 42.000 USD
M = m' x V
    = 400% x 42.000 = 168.000 USD
- Löôïng giaù trò thaëng dö tö baûn hoaù taêng leân laø: m tbh = M – 100.000
  = 168.000 – 100.000 = 68.000 USD
Ñaùp soá:  68.000USD


Câu 5: Tư bản ứng trước là 3.5 triệu USD, TB cố định là 2.5 triệu USD, TB khả biến là 200 ngàn USD, TB hao mòn Trong 12.5 năm, nguyên vật liệu 2 tháng mua 1 lần, TB khả biến quay 1 năm 10 vòng. Hãy xác định tốc độ chu chuyển trung bình của toàn bộ tư bản trong năm.
Bài làm
Tö baûn öùng tröôùc:
k = 3.500.000 USDT kb = 10 voøng / naêm
- Giaù trò nguyeân nhieân vaät lieäu:
 c2 = k - (c1 + v)
= 3.500.000 – (2.500.000 + 200.000)
 = 800.000 USD
- Giaù trò chu chuyeån coá ñònh trung bình trong 1 naêm:
G cñ = TB cñ / 12,5 naêm
 = 2.500.000 / 12,5 = 200.000 USD
- Giaù trò nguyeân vaät lieäu trung bình trong 1 naêm:
G c2 = c2/2 x 12
= 800.000/2 x 12 = 4.800.000 USD
- Giaù trò tö baûn khaû bieán trung bình trong 1 naêm:
G kb = v x T kb
= 200.000 x 10 = 2.000.000 USD
- Giaù trò chu chuyeån trung bình löu ñoäng laø:
G lñ = G c2 + G kb
 = 4.800.000 + 2.000.000 = 6.800.000 USD
- Toác ñoä chu chuyeån trung bình cuûa toaøn boä tö baûn trong 1 naêm: T = G cñ + G lñ / k = 200.000 + 6.800.000 / 3.500.000 = 2 (v)
Ñaùp soá: T = 2 ( voøng)
Câu 6: 100 công nhân sản xuất 1 tháng 12500 sản phẩm, với chi phí TB bất biến là 250000 USD. Giá trị sức lao động một tháng của mỗi công nhân là 250 USD. tỉ suất giá trị thặng dư m/ = 300%. Hãy xác định giá trị của một sản phẩm, và các bộ phậm của giá trị sản phẩm đó.
Bài làm
c = 250.000 USD, m' = 300%
1 thaùng = 250 USD
v = soá tieàn coâng x soá coâng nhaân
 = 250 x 100 = 25.000 USD
- Giaù trò thaëng dö: m = m' x v /100% = 300% x 25.000/100% = 75.000 USD
- Toång tö baûn laø: k = c + v
 = 250.000 + 25.000 = 275.000 USD
- Giaù trò saûn phaåm laø: G = c + v + m = 250.000 + 25.000 + 75.000 = 350.000 USD
=> Giaù trò cuûa 1 saûn phaåm laø:
G1 = 350.000/12.500 = 28 USD
- Töøng boâ phaän cuûa 1 saûn phaåm:
c1 = c / 12.500 = 250.000/12.500 = 20 USD
v1 = v / 12.500 = 25.000/12.500 = 2 USD
m1 = m / 12.500 = 75.000/12.500 = 6 USD
Ñaùp soá: G1 = 28 USD; c1 = 20 USD;
                v1 = 2 USD; m1 = 6 USD.
Câu 7: trong quá trình sản xuất sản phẩm hao mòn thiết bị và máy móc là 1000000F, chi phí nguyên vật liệu và nhiên liệu là 300000F. Hãy xác định chi phí TB khả biến, nếu biết rằng giá trị sản phẩm là 1000000F và m/=200%.
Bài làm
c2 = 300.000 F; G = 1.000.000 F; m' = 200%; c1 = 100.000 F
c = c2 + c1
= 300.000 + 100.000 = 400.000 F
G = c + v + m
= 400.000 + v + m = 1.000.000
=> v + m =  600.000 F
Maø m = m' x v / 100% = 200% x v / 100% = 200% x v / 100% = 2 v
=> v + 2 v =  600.000 F
=> v = 600.000 / 3 = 200.000 F
=> m = 2 x v = 2 x 200.000 = 100.000 F
Vaäy tö baûn khaû bieán laø: v = 200.000 F
Ñaùp soá: v = 200.000 F
Câu 8: ông A đầu tư 1 Tb 100000 USD, C/V = 4/1, sau thời gian đầu tư TB tăng lên 300000 USD, C/V = 9/1.
Tính sự thay đổi của tỉ suất lợi nhuận nếu tỉ suất m/ tăng lên từ 100% đế 150%. Vì sao tỉ suất lợi nhuận bị giảm xuống mặc dù tỉ suất giá trị thặng dư tăng lên.
Bài làm
Tö baûn ñaàu tö ban ñaàu:
k1 = v + c =100.000 USD; c1 / v1 = 4/1; m'1 = 100%
=> c1 = 100.000/5 x 4 = 80.000 USD
v1 = 100.000/5 x 1 = 20.000 USD
m1 = m' 1 x v1 / 100%
= 100% x 20.000 /100% = 20.000 USD
P'1 = m1 / c1 + v1 x 100%
= 20.000 / 80.000 + 20.000 x 100% = 20%
- Tö baûn ñaàu tö taêng leân 150%
K = v2 + c2 = 300.000 USD
c2 / v2 = 9/1; m'2 = 150%
=> c2 = 300.000/10 x 9 = 270.000 USD
v2 = 300.000/10 x 1 = 30.000 USD
m2 =  m'2 x v2 / 100%
 = 150% x 30.000 / 100% = 45.000 USD
P'2 = m2 / c2 + v2 x 100%
= 45.000 / 270.000 + 30.000 x 100% = 15%
Ñaùp soá: P'1 = 20%; P'2 = 15%
Nhaän xeùt: Ta thaáy (c + v) taêng leân trong khi m ñöùng yeân => P giaûm vì:
 P = m / c + v
Câu 9: m/ là 200%, cấu tạo hữu cơ C/V = 7/1, giá trị hàng hóa 8000 F có giá trị thặng dư m, với điều kiện TB bất biến hao mòn hoàn toàn trong quá trình sản xuất. hãy xác định chi phí sản xuất TBCN và giá trị của hàng hóa đó, sự khác nhau giữa chi phí sản xuất TBCN với chi phí sản xuất thực tế XH của hàng hóa.
Bài Làm
m' = 200%; c/v = 7/1; m = 8.000 F
m' = m/v x 100% => v = m/ m' x 100%
= 8.000/200% x 100% = 4.000 F
Ta coù: c/v = 7/1 => c = 7 x v => c = 7 x v
 = 7 x 4.000 = 28.000 F
- Chi phí saûn xuaát tö baûn laø: k = v + c
 = 4.000 + 28.000 = 32.000 USD
- Giaù trò haøng hoaù laø: G = m + v + c
= 4.000 + 28.000 + 8.000 = 40.000 F
* Giaûi thích:
- Söï khaùc nhau giöõa chi phí saûn xuaát TBCN vaø giaù trò saûn xuaát thöïc teá xaõ hoäi cuûa haønh hoaù coù ôû löôïng vaø chaát.
- Veà chaát: Chi phí saûn xuaát TBCN laø chi phí tö baûn (k = c + v), chi phí thöïc teá laø chi phí veà lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát ñeå saûn xuaát ra haøng hoaù (G = c + v + m)
- Veà löôïng: Chi phí saûn xuaát TBCN luoân nhoû hôn chi phí thöïc teá (w = k + m thì k = w – m).
Keát luaän: k laø chi phí tö baûn
G laø chi phí lao ñoäng.
Câu 10: TB 500000 USD , C/V = 9/1, TB bất biến hao mòn dần trong một chu kì sản xuất là 1 năm, TB khả biến quay 1 năm là 12 vòng, mỗi vòng tạo ra 100000 USD giá trị thặng dư. Hãy xác định khối lượng giá trị thặng dư và tỉ suất giá trị thặng dư hàng năm.
Bài Làm
c + v – k = 500.000 USD; c/v = 9/1;
n v = 12 voøng; m = 100.000 USD
- Giaù trò thaëng dö 1 naêm:
m = 12 x 100.000 = 1.200.000 USD
=> c = 500.000/10 x 9 = 450.000 USD
v = 500.000 /10 x 1 = 50.000 USD
- Tæ xuaát giaù trò thaëng dö m':
m' = m / v x 100%
= 1.200.000/50.000 x 100% = 2.400%
- Khoái löôïng giaù trò thaëng dö M:
M =  m' x v
= 2.400% x 50.000 = 1.200.000 USD
Ñaùp soá:  m' = 2.400%
               M = 1.200.000 USD

Câu 11: Tổng số TB công nghiệp và thương nghiệp là 800 USD, tỉ suất lợi nhuận bình quân chung là 15%, lợi nhuận công nghiệp là 108USD. hỏi các nhà TB thương nghiệp cần phải mua và bán sản phẩm theo giá bao nhiêu?
Bài làm
k = 800.000 USD; P' = 15%;
P cn = 108 USD
- Toång soá lôïi nhuaän cuûa tö baûn: p = m
P = P' x (c + v) = 15% x 800 = 120 USD
- Lôïi nhuaän cuûa thöông nghieäp laø:
 Ptn = P – Pcn = 120 – 108 = 12 USD
- Lôïi nhuaän cuûa coâng nghieäp so vôùi thöông nghieäp: Pcn / Ptn = 108 / 12 = 9 laàn
- Voán tö baûn coâng nghieäp laø:
Kcn = K/10 x 9 = 800/10 x 9 = 720 USD
- Giaù trò saûn phaåm thöông nghieäp baùn laø: Gb = Gm = Ptn = 828 + 12 = 840 Usd
Ñaùp soá: Gm = 828 USD
Gb = 840 USD

Câu 12: ông A đầu tư 6000 USD, cấu tạo hữu cơ C/V=5/1, tỉ suất giá trị thặng dư m/ = 150%, số công nhân lao động là 25 người, giả sử TLSX chuyển hết giá trị trong một chu kì là 1 năm, hỏi :
a. Giá trị hàng hóa ? tỉ suất lợi nhuận?
b. giá trị mới của mỗi công nhân tạo ra ?
c. nếu ch = 3 tháng  thì khối lượng giá trị thặng dư M tạo ra trong năm là bao nhiêu ? biết rằng không tính TB phụ thêm sau mỗi lần chu chuyển?
Bài làm
k = 6.000 USD; c/v = 5/1; m' = 150%;
coâng nhaân lao ñoäng laø 25 ngöôøi.
=> c = 6.000/6 x 5 = 5.000 USD
v = 6.000/6 x 1 = 1.000 USD
- Giaù trò thaëng dö: m = m' x v / 100%
= 150% x 1000 / 100% = 1.500 USD
a/- Giaù trò haøng hoaù: G = c + v + m
= 5.000 + 1.000 + 1.500 = 7.500 USD
Tæ suaát giaù trò lôïi nhuaän:
P' = m / c + v x 100%
= 1.500/6.000 x 100% = 25%
b/- Giaù trò môùi moãi coâng nhaân taïo ra laø:
 v + m / 25 = 1.000 + 1.500 / 25 = 100 USD
c/- Löôïng giaù trò thaëng dö taïo ra trong 1 naêm 1 laàn
M = m' x v = 150% x 1.000 = 1.500 USD
Khi ch = 3 thaùng => N = 12/3 = 4 voøng
Löôïng giaù trò thaëng dö taïo ra trong 1 naêm vôùi thôøi gian chu chuyeån laø 3 thaùng
M1 = 1 x M = 4 x 1.500 = 6.000 USD
Ñaùp soá: a/- 7.500 USD vaø 25%; b/- 10USD; c/- M1 = 6.000 USD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét